Financat

shënim

Rregulloret e aksesit – Aty ku artikujt ofrohen si pdf të skanuar, ato mund të sigurohen edhe në një format alternativ ose në media alternative sipas kërkesës.

Auditimi dhe kthimi i qeverisjes vjetore dhe llogaridhënies

Këshilli përgatit llogari çdo vit për 12 muaj për 31 mars. Formati i llogarive vendoset nga Qeveria Qendrore dhe përcaktohet në Kthimin Vjetor. Kthimi vjetor auditohet çdo vit nga një auditor i jashtëm i pavarur.

Njoftim i përfundimit të auditimit dhe Qeverisjes Vjetor dhe Përgjegjësitë Kthim për vitin që përfundon 31 mars 2021

Njoftim i përfundimit të auditimit dhe Qeverisjes Vjetor dhe Përgjegjësitë Kthim për vitin që përfundon 31 mars 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 mars 2023

Raporti vjetor 2021, Raporti vjetor 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Strategjia vjetore e Investimeve & Politika e rezervave

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Politika e rezervave

Qyteti Buxheti Këshilli

Këshilli i qytetit vendos buxhetin para fillimit të çdo viti financiar. Nga koha në kohë, Këshilli bën ndryshime në buxhet për të përgjigjen në mënyrë fleksibile për nevojat e komunitetit.

Raporti i Buxhetit 31.1.22

Shpenzimet Këshilli qytet

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Pagesat e Këshillit Bashkiak – shkurt 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Dhjetor 2023

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Nëntor 2023

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Tetor 2023

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Shtator 2023

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Gusht 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Korrik 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Qershor 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Mund 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Prill 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – mars 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – shkurt 23

Pagesat e Këshillit Bashkiak – janar 2023

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Dhjetor 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Nëntor 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Tetor 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Shtator 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Gusht 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Korrik 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Qershor 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Mund 2022

Pagesat e Këshillit Bashkiak – Prill 2022

Shtesat themelore & Pagesat e Udhëtimit

Pothuajse të gjithë punën e bërë nga këshilltarë të qytetit pritet të jetë vullnetar. Këshilli bën një pagesë të quajtur Parish Basic Allowance të Këshilltarëve të njohin koha e kaluar në detyrat dhe për shpenzime të tilla si udhëtimet brenda Dover. Këshilli shqyrton raportet nga një panel i pavarur i krijuar për të bërë rekomandime mbi nivelin e duhur të Allowance në East Kent. Këshilltarët mund të kërkojnë udhëtime dhe jetesë për detyra jashtë qytetit të Doverit me të njëjtat tarifa si për këshilltarët e qarkut të Doverit.

Parish Basic Allowance – Njoftim Publik statutore

Rishikimi Quadrennial i Shtesave të Anëtarëve të Këshillit të Qytetit dhe Famullisë - Shkurt 2021

Pagesat për Këshilltarëve 2021-22

Si ne blerë mallra dhe shërbime

Interesuar për të bërë biznes me Këshillin? Ne blejmë mallra dhe shërbime në mënyrë të hapur dhe transparente. Gjej më shumë rreth se si ne të blerë shërbime të mira dhe të.

Rregulloret Financiare

Këshilli i Qytetit menaxhon administrimin e tij financiar sipas rregulloreve të tij financiare. Disa rregullore kërkohen me ligj dhe të tjera përfaqësojnë praktikën më të mirë aktuale. Këshilli i qytetit rishikon rregulloret financiare çdo vit dhe bën ndryshimet e nevojshme.

Rregulloret Financiare 2023 – CURRENT

Udhëzuesi i praktikuesve (Qeverisja dhe Përgjegjësia) mars 2022

Të Drejtat publike

Këshilli ka për detyrë ligjore të nxjerrë dhe të bëjë publike të caktuara njoftimet statutore në lidhje me çështjet financiare gjatë vitit.

Ju lutemi shihni më lart për Njoftimin e Përfundimit të Auditimit dhe Qeverisjen Vjetore dhe Kthimin e Llogaridhënies.

Kodi transparenca

Shpenzimet Këshilli Town është treguar më lart.

Tenderët e Këshillit Bashkiak shfaqen në Si Ne blerë mallra dhe shërbime.

Më shumë informacion në lidhje me këshillin dhe aktivitetet e saj mund të gjenden në dokumentet e mëposhtme: