ஜூலை தோட்டக்கலை வழிகாட்டி

ஜூலை மாதம் கடந்த மாதங்களில் உழைத்த கடின உழைப்பு உண்மையில் பலனைத் தரும் (மற்றும் காய்கறிகள்). இவை இரண்டையும் மனதில் கொண்டுதான் தக்காளியின் மீது நம் கவனத்தைத் திருப்புகிறோம். அது ஒரு பழமா? இது காய்கறியா? தக்காளி அதன் மர்மமான கத்தரிக்காய்களில் தனியாக இல்லை, மணி மிளகுத்தூள், வெள்ளரிகள், courgettes and pumpkin are just as enigmatic. Scientists regard them as fruits and cooks treat them as vegetables. However you define them, there are plenty of all of these in the garden this month. Make sure to stake your tomato plants as they will need support. Water the ground around the roots, not the plant. Tomato leaves hate getting wet. Feed all crops with an all-purpose fertiliser. Pick your cucumbers and marrows as soon as they start appearing as this will encourage more to come. Pick, dry and freeze herbs for later in the year. Keep pulling your rhubarb as by next month it will be just a memory. Plant second cropping potatoes now in anticipation of new potatoes at Christmas.

A world without tomatoes is like a string quartet without violins.
Laurie Colwin

The glowing Ruby should adorn
Those who in warm July are born,
Then will they be exempt and free
From love’s doubt and anxiety.
அநாமதேய

It will not always be summer: build barns.
Hesiod