பிப்ரவரி இறுதிக்குள் உங்கள் பூண்டு தரையில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பல்புகளை தனித்தனி கிராம்புகளாக உடைத்து, கூரான முனையில் நடவும், அதனால் முனை மண்ணில் மூடப்பட்டிருக்கும். சன்னி இடத்தில் 30 செ.மீ இடைவெளியில் உள்ள வரிசைகளில் 15 செ.மீ இடைவெளியில் வைக்கவும், முன்னுரிமை நன்கு வடிகட்டிய மண்ணுடன். உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்…

மேலும் படிக்க