Projekti i Kërkimit të Turizmit të Madh Lokal në Dover - ftesë për tender

Dover Big Lokale

Projekti Kërkimor i Turizmit – ftesë për tender

Dover Big Local fton tenderë nga individë ose organizata me përvojë me lidhje të forta me qytetin për të ndërmarrë këtë projekt kërkimor turistik.
Një specifikim i plotë për projektin dhe formati për tenderim janë në dispozicion direkt nga Dover Big Local në dbl@skwiff.com. Kur dorëzoni ofertën tuaj, ju lutemi përfshini detajet e historisë suaj në kërkime dhe turizëm dhe propozimet tuaja për dorëzimin e specifikimeve.

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është 17.00 ora 31 korrik 2015