Αναφέρετε ένα πρόβλημα στο Road to Kent Country Council

Dover Big Τοπική

Έργο Έρευνας Τουρισμού – πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το Dover Big Local προσκαλεί προσφορές από έμπειρα άτομα ή οργανισμούς με ισχυρούς δεσμούς με την πόλη για να αναλάβουν αυτό το ερευνητικό έργο τουρισμού.
Οι πλήρεις προδιαγραφές για το έργο και η μορφή για την υποβολή προσφορών διατίθενται απευθείας από το Dover Big Local στη διεύθυνση dbl@skwiff.com. Κατά την υποβολή της προσφοράς σας, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες για το ιστορικό σας στην έρευνα και τον τουρισμό και τις προτάσεις σας για την παράδοση της προδιαγραφής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 17.00 ώρα 31 Ιουλίου 2015