ડોવર બિગ લોકલ ટૂરિઝમ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ - ટેન્ડર માટે આમંત્રણ

ડોવર મોટા સ્થાનિક

પ્રવાસન સંશોધન પ્રોજેક્ટ - ટેન્ડર માટે આમંત્રણ

ડોવર બિગ લોકલ આ પ્રવાસન સંશોધન પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા માટે અનુભવી વ્યક્તિઓ અથવા નગર સાથે મજબૂત કડીઓ ધરાવતી સંસ્થાઓ પાસેથી ટેન્ડરો આમંત્રિત કરે છે..
પ્રોજેક્ટ માટે સંપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણ અને ટેન્ડરિંગ માટેનું ફોર્મેટ સીધા ડોવર બિગ લોકલ પરથી dbl@skwiff.com પર ઉપલબ્ધ છે.. તમારું ટેન્ડર સબમિટ કરતી વખતે, કૃપા કરીને સંશોધન અને પર્યટનમાં તમારા ટ્રેક રેકોર્ડની વિગતો અને સ્પષ્ટીકરણ પહોંચાડવા માટેની તમારી દરખાસ્તોનો સમાવેશ કરો..

ટેન્ડરો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ છે 17.00 કલાક 31મી જુલાઈ 2015