روزهای هفته تا با شما در مورد نگرانی هایتان صحبت کنم

دوور بیگ محلی

پروژه تحقیقاتی گردشگری – دعوت به مناقصه

Dover Big Local از مناقصه افراد یا سازمان های با تجربه با پیوندهای قوی با شهر دعوت می کند تا این پروژه تحقیقاتی گردشگری را انجام دهند..
مشخصات کامل پروژه و قالب برای مناقصه مستقیماً از Dover Big Local در dbl@skwiff.com موجود است.. لطفاً هنگام ارسال مناقصه جزئیات سوابق خود را در تحقیقات و گردشگری و پیشنهادات خود برای ارائه مشخصات ذکر کنید.

آخرین مهلت ارسال مناقصه می باشد 17.00 ساعت 31 جولای 2015