ഡോവർ ബിഗ് ലോക്കൽ ടൂറിസം റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് - ടെൻഡറിലേക്കുള്ള ക്ഷണം

ഡോവർ ബിഗ് പ്രാദേശിക

ടൂറിസം റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് - ടെൻഡറിനുള്ള ക്ഷണം

ഈ ടൂറിസം ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്, ടൗണുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഡോവർ ബിഗ് ലോക്കൽ ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു..
പ്രോജക്റ്റിനായുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിവരണവും ടെൻഡറിംഗിനുള്ള ഫോർമാറ്റും നേരിട്ട് ഡോവർ ബിഗ് ലോക്കലിൽ നിന്ന് dbl@skwiff.com ൽ ലഭ്യമാണ്.. നിങ്ങളുടെ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഗവേഷണത്തിലും വിനോദസഞ്ചാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക..

ടെൻഡറുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 17.00 ജൂലൈ 31 മണിക്കൂർ 2015