Cynllunio & Trwyddedu

prawf-o-bywydMae Cyngor Tref Dover yn gweithredu fel ymgynghorai ar gyfer ceisiadau cynllunio a thrwyddedau a wneir o fewn wardiau’r dref. Mae ein pwyllgor cynllunio yn cyfarfod yn aml i drafod agendâu cynllunio a thrwyddedu, ac mae croeso i’r cyhoedd a’r wasg fynychu.

Pwyllgor Cynllunio


Oes gennych chi gwestiwn am gynllunio?

Mae'r corff llywodraethu ar gyfer cynllunio a thrwyddedu yn Cyngor Dosbarth Dover. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau ynghylch cynllunio at Gyngor Dosbarth Dover gan ddefnyddio'r dolenni canlynol.

Swyddogaethau'r Pwyllgor Cynllunio

 1. Gweithredu pwerau a dyletswyddau ar ran y Cyngor Tref o fewn polisïau ac arferion presennol o dan ddeddfwriaeth berthnasol ac offerynnau statudol sy’n ymwneud â Chynllunio a Thrwyddedu., Gan gynnwys:
  (a) Ystyried ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd oddi wrth y Cynghorau Sir a Dosbarth a gwneud ymateb priodol ar ran y Cyngor hwn
  (b) Ystyried Hysbysiadau Gorfodi ac Apeliadau mewn perthynas â cheisiadau cynllunio yn ardal Tref Dover a gwneud sylwadau priodol yn uniongyrchol i'r awdurdod perthnasol fel y bo'n briodol
  (c) Ymarfer ar ran y Cyngor Tref y pwerau a’r dyletswyddau o fewn polisïau ac arferion presennol o dan Adain 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
  (d) Arfer pwerau a dyletswyddau'r Cyngor mewn perthynas â phriffyrdd a thrafnidiaeth
  (e) Ymateb i ymgynghoriadau ar Gynllunio, Dogfennau Polisi Trwyddedu a Thrafnidiaeth
 2. Ymgynghori â'r cyhoedd ar faterion yr ymdrinnir yn benodol â hwy gan y Pwyllgor hwn
 3. I’w dirprwyo gan y Cyngor Tref o’r fath ddyletswyddau eraill a all fod yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd

Cyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio i ddod

Gweld Cyfarfodydd Cynllunio sydd ar ddod a Chyfarfodydd eraill y Cyngor mewn Digwyddiadau.

Archif Cyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio