Protocol Dinesig

Rydym wedi cynhyrchu Arweinlyfr Dinesig i helpu Maer y Dref, Dirprwy Faer, eu hebryngwyr/cymrodyr a Chynghorwyr i ddeall rolau a chyfrifoldebau dinesig y Faeriaeth a darparu gwybodaeth ddefnyddiol, a all fod o gymorth wrth ymgymryd â rôl ddinesig. Dyddiad Mabwysiadu: 29.10.2014. Mae copi o'r ddogfen hon hefyd ar gael mewn print bras, cysylltwch â'r swyddfa os oes angen.

Mae Maer Dover yn gwasanaethu, cynrychioli ac arwain cymuned y Dref. Daeth Maer cyntaf Dover i'w swydd 1086, dros 1000 flynyddoedd yn ôl ac mae'n safle o anrhydedd a pharch o fewn y Dref. Mae rôl y Cyngor Tref a’r Faeriaeth yn esblygu ac yn newid yn barhaus. Dros y blynyddoedd diwethaf bu craffu cynyddol gan y cyhoedd ar rôl y Maer ac asesiad o’i manteision a’i chostau i’r Dref a phobl Dover.. Mae'r Cyngor Tref wedi ymrwymo i fod yn gwbl dryloyw ac atebol.

Lawrlwythwch ein Canllaw Dinesig.

Ein Canllaw Dinesig yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

 1. Swyddogaeth y Maer
  • Cefndir
  • Cynllun Uchelgais
  • Rôl y Maer fel Cadeirydd y Cyngor
  • Rôl Ddinesig y Maer
 2. Gwahoddiadau a Digwyddiadau
 3. Maer a Chonsort
 4. Caplan y Maer
 5. Cadet y Maer
 6. Regalia Dinesig
 7. Cefnogaeth i'r Maer
 8. Gweithgareddau elusennol y Maer
 9. Treuliau swydd y Maer
 10. Dirprwy Faer
 11. Blaenoriaeth a phrotocol
 12. Anrhegion
 13. Diwedd blwyddyn y Maer
 14. Dirprwyaethau'r Cyngor

Mae gennym hefyd lyfryn rhagorol wedi'i gynllunio ar gyfer plant, yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi'n ymweld â Thŷ Maison Dieu. Lawrlwythwch ein Llyfryn Dinesig.