Planning & Licensing

patunay ng buhayAng Konseho ng Bayan ng Dover ay kumikilos bilang isang consultee para sa pagpaplano at mga aplikasyon ng lisensya na ginawa sa loob ng mga ward ng bayan. Ang aming komite sa pagpaplano ay madalas na nagpupulong upang talakayin ang mga agenda sa pagpaplano at paglilisensya, at ang publiko at press ay malugod na dumalo.

Planning Committee


Magkaroon ng Tanong tungkol sa Pagpaplano?

Ang namumunong katawan para sa pagpaplano at paglilisensya ay Dover District Council. Anumang mga katanungan tungkol sa pagpaplano ay dapat idirekta sa Dover District Council gamit ang mga sumusunod na link.

Mga tungkulin ng Komite sa Pagpaplano

 1. Upang gamitin sa ngalan ng Konseho ng Bayan ang mga kapangyarihan at tungkulin sa loob ng umiiral na mga patakaran at kasanayan sa ilalim ng nauugnay na batas at mga instrumentong ayon sa batas na may kaugnayan sa Pagpaplano at Paglilisensya, kabilang:
  (post_type) Isinasaalang-alang ang mga aplikasyon sa pagpaplano na natanggap mula sa mga Konseho ng County at Distrito at gumawa ng naaangkop na tugon sa ngalan ng Konsehong ito
  (b) Isinasaalang-alang ang Mga Paunawa at Apela sa Pagpapatupad kaugnay sa pagpaplano ng mga aplikasyon sa lugar ng Dover Town at direktang magkomento ng naaangkop sa may-katuturang awtoridad kung naaangkop
  (c) Ang paggamit sa ngalan ng Konseho ng Bayan ng mga kapangyarihan at tungkulin sa loob ng umiiral na mga patakaran at kasanayan sa ilalim ng Seksyon 215 ng Town and Country Planning Act 1990
  (d) Pagpapatupad ng mga kapangyarihan at tungkulin ng Konseho kaugnay ng mga lansangan at transportasyon
  (e) Pagtugon sa mga konsultasyon sa Pagpaplano, Mga Dokumento sa Patakaran sa Paglilisensya at Transportasyon
 2. Upang kumonsulta sa publiko tungkol sa mga bagay na partikular na tinutugunan ng Komiteng ito
 3. Upang italaga ang iba pang mga tungkulin ng Konseho ng Bayan na maaaring kinakailangan sa pana-panahon

Mga Paparating na Pagpupulong ng Komite sa Pagpaplano

tingnan paparating na Pagpupulong sa Pagpaplano at iba pang Mga Pagpupulong ng Konseho sa mga Kaganapan.

Archive ng Pulong ng Komite sa Pagpaplano