परिषद बैठक

हाम्रो भ्रमण परिषद् बैठक घटनाक्रम आगामी काउन्सिल बैठकहरू हेर्न. डोभर टाउन काउन्सिलले निम्न विषयहरूलाई समेट्ने बैठकहरू छन्, जहाँ नगर परिषदबाट बनेका समितिहरू र त्यस समितिका काउन्सिलरहरूले एजेन्डाका विषयहरूमा छलफल गर्न बैठक गर्छन्. जनता र प्रेस उपस्थित हुन स्वतन्त्र छन्.

  • नगर परिषद्को बैठक
  • नागरिक तथा विशेष आयोजना समिति
  • सामुदायिक & सेवा समिति
  • वित्त & सामान्य प्रयोजन समिति
  • योजना समिति
  • वार्षिक मेयर बनाउने

परिषद र यसको समितिहरु

हाम्रो समितिहरू हेर्न र कुन काउन्सिलले प्रत्येकमा सेवा गर्दछ, दृश्य तपाईंको परिषद.

आगामी परिषद बैठक

मितिबैठक शीर्षकउपलब्ध कागजातहरू
28 अप्रिल, 2025 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
16 अप्रिल, 2025 @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
14 अप्रिल, 2025 @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
7 अप्रिल, 2025 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
2 अप्रिल, 2025 @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
17 मार्च, 2025 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
17 फेब्रुअरी, 2025 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
10 फेब्रुअरी, 2025 @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
5 फेब्रुअरी, 2025 @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
27 जनवरी, 2025 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
15 जनवरी, 2025 @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक (बजेट)कुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
9 December @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
4 December @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समितिकुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
2 December @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
25 नोभेम्बर @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
13 नोभेम्बर @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
4 नोभेम्बर @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
30 अक्टोबर @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
21 अक्टोबर @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
14 अक्टोबर @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
7 अक्टोबर @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
18 सेप्टेम्बर @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
2 सेप्टेम्बर @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
5 August @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
29 जुलाई @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
24 जुलाई @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
15 जुलाई @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
10 जुलाई @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
1 जुलाई @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
24 जुन @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
17 जुन @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
10 जुन @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
3 जुन @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठककुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
29 सक्छ @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक (मेयर बनाउने)कुनै कागजातहरू हाल अनलाइन उपलब्ध छैनन्
22 अप्रिल @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक

हेर्नुहोस् आगामी काउन्सिल बैठकहरू घटनाक्रम मा.

परिषद बैठक अभिलेख

मितिबैठक शीर्षकउपलब्ध कागजातहरू
17 अप्रिल @ 6:00 बजेअसाधारण टाउन परिषद बैठक
8 अप्रिल @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठक
25 मार्च @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
20 मार्च @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक
20 मार्च @ 5:40 बजेअसाधारण टाउन परिषद बैठक
13 मार्च @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठक
4 मार्च @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठक
26 फेब्रुअरी @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
12 फेब्रुअरी @ 6:00 बजेयोजना समितिको बैठक
5 फेब्रुअरी @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष आयोजना समितिको बैठक – Change of Date
24 जनवरी @ 6:00 बजेJoint Community & Services and Civic & special Projects Committee Meeting
17 जनवरी @ 6:00 बजेपूर्ण नगर परिषद (बजेट) बैठक
8 जनवरी @ 6:00 बजेयोजना समितिको बैठक स्थगित
29 नोभेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक
20 नोभेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
8 नोभेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समितिको बैठक स्थगित
30 अक्टोबर, 2023 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठक
23 अक्टोबर, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
16 अक्टोबर, 2023 @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठक
25 सेप्टेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
20 सेप्टेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक
4 सेप्टेम्बर, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समितिको बैठक स्थगित
31 जुलाई, 2023 @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठक
24 जुलाई, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समितिको बैठक स्थगित
12 जुलाई, 2023 @ 6:00 बजेपूर्ण टाउन परिषद बैठक
26 जुन, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
19 जुन, 2023 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठक
7 जुन, 2023 @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठक
18 सक्छ, 2023 @ 6:00 बजेटाउन परिषद बैठक
3 सक्छ, 2023 @ 6:00 बजेवार्षिक टाउन सभा
3 अप्रिल, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
28 मार्च, 2023 @ 6:00 बजेसामुदायिक & सेवा समिति बैठक
22 मार्च, 2023 @ 6:00 बजेटाउन परिषद बैठक
13 मार्च, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
8 मार्च, 2023 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठक
13 फेब्रुअरी, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
2 फेब्रुअरी, 2023 @ 6:00 बजेनागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति बैठक
24 जनवरी, 2023 @ 6:00 बजेसमुदायको संयुक्त बैठक & सेवा समिति & नागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति
18 जनवरी, 2023 @ 6:00 बजेटाउन परिषद बैठक
9 जनवरी, 2023 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
5 डिसेम्बर, 2022 @ 6:00 बजेयोजना समिति बैठक
23 नोभेम्बर, 2022 @ 6:00 बजेवित्त & सामान्य प्रयोजन समिति बैठक