तपाईंको परिषद

परिषद कर्मचारी

परिषद र यसको समितिहरु

हाम्रो समितिहरु हेर्न र कुन सभासद प्रत्येक मा सेवा, तल हेर:

नागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति

अध्यक्ष – Cllr Rebecca Sawbridge

उपाध्यक्ष – Cllr Graham Wanstall

वित्त & सामान्य प्रयोजन

अध्यक्ष – Cllr John Lamoon

उपाध्यक्ष – Cllr Nigel Collor

सामुदायिक & सेवा समिति

अध्यक्ष – Cllr Nigel Collor

उपाध्यक्ष – Cllr James Defriend

योजना समिति

अध्यक्ष – Cllr Andy Calder

उपाध्यक्ष – Cllr Martin Bradley

बाह्य निकायहरूमा प्रतिनिधित्व

परिषद्ले बाहिरी निकायमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ. वर्तमान (2023-24) Council representatives can be found here: बाह्य प्रतिनिधिहरू 2023-24