കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ

നമ്മുടെ സന്ദർശിക്കുക കൗൺസിൽ യോഗ പരിപാടികൾ വരാനിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ കാണുന്നതിന്. ഡോവർ ടൗൺ കൗൺസിൽ താഴെ വിഷയങ്ങൾ മൂടുകയും യോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, കമ്മിറ്റികൾ അജണ്ട ഇനങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ടൗൺ കൗൺസിൽ, ആ സമിതി മീറ്റ് വേണ്ടി Councillors നിർമിച്ച എവിടെ. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ.

  • ടൗൺ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ
  • സിവിക്, പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി
  • ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി
  • പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി
  • വാർഷിക മേയർ മേക്കിംഗ്

കൗൺസിൽ അതിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ

നമ്മുടെ കമ്മറ്റികളും ഏത് കൗൺസിൽ ഓരോ അംഗമാണ് കാണുന്നതിനായി, കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ.

വരാനിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ

തീയതിശീർഷകം മീറ്റിംഗ്ലഭ്യമായ രേഖകൾ
28 ഏപ്രിൽ, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
16 ഏപ്രിൽ, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
14 ഏപ്രിൽ, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
7 ഏപ്രിൽ, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
2 ഏപ്രിൽ, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
17 മാര്ച്ച്, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
17 ഫെബ്രുവരി, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
10 ഫെബ്രുവരി, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
5 ഫെബ്രുവരി, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
27 ജനുവരി, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
15 ജനുവരി, 2025 @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് (ബജറ്റ്)ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
9 ഡിസംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
4 ഡിസംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റിഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
2 ഡിസംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
25 നവംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
13 നവംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
4 നവംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
30 ഒക്ടോബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
21 ഒക്ടോബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
14 ഒക്ടോബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
7 ഒക്ടോബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
18 സെപ്റ്റംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
2 സെപ്റ്റംബർ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
5 ഓഗസ്റ്റ് @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
29 ജൂലൈ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
24 ജൂലൈ @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
15 ജൂലൈ @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
10 ജൂലൈ @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
1 ജൂലൈ @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
24 ജൂൺ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
17 ജൂൺ @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
10 ജൂൺ @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
3 ജൂൺ @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
29 മെയ് @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് (മേയർ മേക്കിംഗ്)ഓൺലൈൻ പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായ
22 ഏപ്രിൽ @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ

കാണുക വരാനിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ ഇവന്റുകൾ ലെ.

കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ ആർക്കൈവ്

തീയതിശീർഷകം മീറ്റിംഗ്ലഭ്യമായ രേഖകൾ
17 ഏപ്രിൽ @ 6:00 വൈകിട്ട്അസാധാരണമായ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
8 ഏപ്രിൽ @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗ
25 മാർച്ച് @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
20 മാർച്ച് @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
20 മാർച്ച് @ 5:40 വൈകിട്ട്അസാധാരണമായ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
13 മാർച്ച് @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗ
4 മാർച്ച് @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്
26 ഫെബ്രുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
12 ഫെബ്രുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം
5 ഫെബ്രുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് കമ്മിറ്റി യോഗം – Change of Date
24 ജനുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്Joint Community & Services and Civic & special Projects Committee Meeting
17 ജനുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫുൾ ടൗൺ കൗൺസിൽ (ബജറ്റ്) യോഗം
8 ജനുവരി @ 6:00 വൈകിട്ട്ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം റദ്ദാക്കി
29 നവംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
20 നവംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
8 നവംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവന സമിതി യോഗം റദ്ദാക്കി
30 ഒക്ടോബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്
23 ഒക്ടോബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
16 ഒക്ടോബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗ
25 സെപ്തംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
20 സെപ്തംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
4 സെപ്തംബര്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം റദ്ദാക്കി
31 ജൂലൈ, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗ
24 ജൂലൈ, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം റദ്ദാക്കി
12 ജൂലൈ, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്
26 ജൂണ്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
19 ജൂണ്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്
7 ജൂണ്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗ
18 മെയ്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ടൗൺ കൗൺസിൽ യോഗ
3 മെയ്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്വാർഷിക ടൗൺ യോഗ
3 ഏപ്രിൽ, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
28 മാര്ച്ച്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി യോഗ
22 മാര്ച്ച്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ടൗൺ കൗൺസിൽ യോഗ
13 മാര്ച്ച്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
8 മാര്ച്ച്, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്
13 ഫെബ്രുവരി, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
2 ഫെബ്രുവരി, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്സിവിക് & പ്രത്യേക പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗ
24 ജനുവരി, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്കൂട്ടായ്മയുടെ സംയുക്ത യോഗം & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി & സിവിക് & പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ കമ്മിറ്റി
18 ജനുവരി, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്ടൗൺ കൗൺസിൽ യോഗ
9 ജനുവരി, 2023 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
5 ഡിസംബർ, 2022 @ 6:00 വൈകിട്ട്പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ
23 നവംബര്, 2022 @ 6:00 വൈകിട്ട്ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്