ഡോവർ ടൗൺ കൗൺസിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡോവറും ഡോവറിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു – ജൂൺ 5 ഞായറാഴ്ച പെൻസെസ്റ്റർ ഗാർഡനിലെ പാർക്കിൽ പിക്നിക്, 10:00 രാവിലെ – 4:00 വൈകിട്ട്. ഈ സുപ്രധാന സന്ദർഭം കുടുംബവുമായി പങ്കിടാൻ ഒരു പിക്നിക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു & സുഹൃത്തുക്കൾ! രസകരമായ ഈ ആഘോഷം ഒരു മികച്ച മാർഗമായിരിക്കും…

കൂടുതല് വായിക്കുക