Katunayan ng Life

patunay ng buhayAng mga appointment ay maaaring gawin sa Klerk ng Bayan upang lagdaan at tatakan ang mga sertipiko ng buhay/patunay ng buhay para sa mga layunin ng mga pensiyon at annuity.

Kakailanganin mong ibigay ang sumusunod:

  • katibayan ng pagkakakilanlan, kasama ang petsa ng kapanganakan (tulad ng isang pasaporte)
  • patunay ng kasalukuyang tirahan/lugar ng paninirahan

Walang bayad para sa serbisyong ito. Makipag-ugnayan ngayon para mag-book ng appointment.