شورای خود را

شورای کارکنان

شورا و کمیتههای آن

برای دیدن کمیته های ما و شورای در هر خدمت, زیر را ببینید:

مدنی & کمیته پروژه های خاص

رئیس – Cllr Rebecca Sawbridge

نایب رئیس – Cllr Graham Wanstall

امور مالی & اهداف عمومی

رئیس – Cllr John Lamoon

نایب رئیس – Cllr Nigel Collor

انجمن & خدمات کمیته

رئیس – Cllr Nigel Collor

نایب رئیس – Cllr James Defriend

کمیته برنامه ریزی

رئیس – Cllr Andy Calder

نایب رئیس – Cllr Martin Bradley

نمایندگی در بدنه های خارجی

شورا می تواند نمایندگانی را در نهادهای خارجی تعیین کند. جاری (2023-24) Council representatives can be found here: نمایندگان خارجی 2023-24