اطمینان حاصل کنید که سیر خود را قبل از پایان فوریه در زمین قرار دهید. پیازها را به تک تک میخک ها بشکنید و انتهای نوک تیز بکارید, به طوری که نوک آن فقط در خاک پوشانده شود. آنها را با فاصله 15 سانتی متر در ردیف هایی که 30 سانتی متر از هم فاصله دارند در یک نقطه آفتابی قرار دهید, ترجیحا با خاک با زهکشی خوب. مطمئن شوید…

ادامه مطلب