Cadw Gwenyn & Dofednod ar Randiroedd

Os ydych chi am gadw gwenyn neu ddofednod ar eich safle rhandir, mae angen i chi wneud cais am ganiatâd ar-lein neu drwy'r post. Gweler isod am delerau cadw da byw.

Gwneud cais ar-lein

  Dy ebost[/e-bost]

  Gwneud cais drwy'r Post

  Lawrlwythwch y ffurflen: Gwenynen & Ffurflen Gais Caniatâd Dofednod.

  Dychwelwch y ffurflen atom drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:

  Cyngor Tref Dover
  FAO: Rheolwr Rhandiroedd
  Maison Dieu House
  Stryd Biggin
  Dover, Kent
  CT16 1DW

  Telerau Cadw Da Byw

  Sicrhewch eich bod yn cytuno â'r telerau hyn cyn gwneud cais i gadw da byw ar eich rhandir. (Lawrlwythwch y Telerau hyn).

  Safle'r Rhandiroedd

  Nid yw pob safle rhandir o reidrwydd yn addas ar gyfer cadw gwenyn. Bydd y Cyngor yn ystyried pob cais yn ôl ei rinweddau.

  Y Gwenynwr

  • Rhaid i’r gwenynwr fod yn Aelod cyflogedig o gymdeithas cadw gwenyn leol sy’n gysylltiedig â Chymdeithas Gwenynwyr Prydain. Mae gan yr Aelodaeth hon yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o hyd at £5m os bydd colled neu ddifrod o ganlyniad i gadw gwenyn..
  • Rhaid i’r gwenynwr ddangos profiad o drin gwenyn ac ni fydd yn cael cadw gwenyn ar randir yn ei flwyddyn gyntaf o gadw gwenyn..
  • Rhaid i'r gwenynwr ddangos ei fod wedi cael, neu yn astudio ar gyfer, cymhwyster ffurfiol mewn cadw gwenyn (megis y BBA “Asesiad Sylfaenol” arholiad neu gyfwerth) sy'n dangos cymhwysedd mewn rheoli a thrin gwenyn.

  Y Cychod

  • Ni fydd mwy na dau gwch gwenyn ar unrhyw un llain rhandir, neu un “nwc” (trefedigaeth fechan) fesul gwenynwr. Bydd cyfanswm nifer y cychod gwenyn y gellir eu lletya ar unrhyw safle rhandir penodol yn dibynnu ar faint y safle a bydd yn cael ei asesu gan y Cyngor fesul achos..
  • Mae angen dewis lleoliad cychod gwenyn yn ofalus er mwyn lleihau anghyfleustra i'r rhai sydd o gwmpas, boed yn gymdogion neu'n bobl sy'n mynd heibio a rhaid cytuno arno gyda'r Cyngor. Fel arfer byddent wedi'u lleoli mewn cornel dawel o'r safle neu tuag at ganol llain rhandir, fel nad ydynt yn rhy agos at ddeiliaid lleiniau eraill, tai neu lwybrau cyfagos.
  • Rhaid i holl offer y cwch fod â marc addas sy'n nodi ei berchennog
  • Dylid annog gwenyn i hedfan ar uchder da (h.y. uwch ben uchder) trwy amgylchynu'r cychod gyda ffens 2 fetr o uchder neu ffin debyg; (rhwydi adar, delltwaith wedi'i orchuddio â phlanhigion, gall gwrychoedd neu blanhigion tal fod yn ddigonol). Mae lleoliad ac adeiladwaith y ffens/rhwystr hwn i'w gytuno gyda'r Cyngor cyn ei osod.

  Cadw gwenyn

  • Rhaid i’r gwenynwr sicrhau bod cyflenwad dŵr ar gyfer y gwenyn ar y llain ac yn agos at y cychod gwenyn, felly nid yw'r gwenyn yn hedfan i blymio tanciau, neu ffynonellau dŵr eraill.
  • Rhaid i’r gwenynwr ymarfer dulliau effeithiol o reoli heidiau a chynnal archwiliadau rheolaidd (o leiaf unwaith yr wythnos yn ystod y tymor heidio) am arwyddion o heidio a dylai fod gorchudd ar gyfer hyn os yw'r gwenynwr i ffwrdd.
  • Fodd bynnag, nodir bod heidio yn ffenomen naturiol ac ni waeth pa gamau a gymerir, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd cytrefi'n heidio.
  • Dylai’r gwenynwr ymddwyn yn synhwyrol tuag at y rhai sy’n debygol o gael eu heffeithio gan y cadw gwenyn a rhaid cydnabod hawliau a phryderon deiliaid lleiniau cyfagos a chymryd camau i leihau’r anghyfleustra.. Bydd angen i’r gwenynwr fod yn ystyriol wrth drin a thrafod a sicrhau nad yw’r rhain yn cael eu gwneud pan fydd eraill gerllaw neu pan fo’n debygol y bydd eraill gerllaw neu cyn i’r gwenyn setlo eto ar ôl cael eu haflonyddu.. Bydd y cytundeb hwn yn cael ei derfynu a bydd yn rhaid symud y cychod gwenyn o'r rhandiroedd os achosir cryn niwsans..
  • Dylai’r gwenynwr fod yn ymwybodol o dymer y gwenyn ac ni ddylai ddod â nythfeydd y gwyddys eu bod yn ymosodol ar y rhandiroedd.. Os yw cytrefi yn ymosodol yn ddiangen, yna dylent gael eu requeenu gyda brenhines o gyflenwr cyfrifol o “straen docile”.
  • Ni ddylid defnyddio'r rhandiroedd i storio offer nad yw'n cynnwys gwenyn
  • Dylai’r gwenynwr sicrhau bod y Cyngor a chynrychiolydd y safle yn gwybod sut i gysylltu ag ef os oes problem gydag un o’r cychod gwenyn. Dylid arddangos arwydd mewn man cymunedol ar y safle yn rhoi rhifau cyswllt ac os nad yw’r gwenynwr yn debygol o fod ar gael, dylai drefnu bod rhywun yn cyflenwi.

  Amrywiol

  • Dylai gwenynwyr fod yn barod bob amser i drafod y gwenyn gyda'r rhai sydd â diddordeb, yn enwedig cyd-ddeiliaid lleiniau, efallai y byddant hyd yn oed yn dymuno, er enghraifft, i arddangos cwch gwenyn arsylwi ar amseroedd rhag-drefnu fel y gall deiliaid lleiniau eraill weld y gwenyn wrth eu gwaith, neu cadwch un neu ddwy orchudd sbâr fel y gallant fynd ag unrhyw un sydd â diddordeb hyd at y cwch gwenyn a dangos iddynt beth sy'n digwydd.
  • swyddogion Defra, yr Arolygwyr Gwenyn Rhanbarthol, â phwerau statudol i gael mynediad i gychod gwenyn i ddelio â chlefydau. Bydd y Cyngor yn cydweithredu'n llawn â nhw yn hyn o beth.