અમે સામાન અને સેવાઓ ખરીદે કેવી રીતે

ડોવર ટાઉન સેન્ટર Beata મે સુધીમાં (CC-BY-SA-3)કાઉન્સિલ સાથે બિઝનેસ કરવાથી રસ? અમે સામાન અને સેવાઓ ખુલ્લી અને પારદર્શક રીતે ખરીદીએ છીએ. અમે અમારી સાથે વ્યાપાર કરવા સ્થાનિક વેપારીઓ પ્રોત્સાહિત. તમે ડોવર ટાઉન કાઉન્સિલ સામાન અથવા સેવાઓ વેચાણ રસ હોય તો, અમારો સંપર્ક કૃપા 01304 242625, અમારા કચેરીઓ ખાતે કૉલ કરો અથવા council@dovertowncouncil.gov.uk પર એક ઇ-મેઇલ મોકલી .

વર્તમાન ટેન્ડર્સ

ટેન્ડરો અને અવતરણો માટેની અમારી વર્તમાન વિનંતીઓ સુયોજિત છે