در تماس بودن

شورای شهر دوور دوست دارد از شما بشنود. لطفا با ما تماس بگیرید تا از ما سوال بپرسید, در مورد پروژه اجتماعی خود با ما صحبت کنید, یا با استفاده از فرم زیر تعریف یا بازخورد ارسال کنید.

اگر مشکلی دارید گزارش دهید, مانند مسائل مربوط به تخصیص, رسوب سگ, مشکلات پارکینگ یا جاده, و غیره., لطفا از طریق ما گزارش دهید ببین, مرتب کردن بر اساس آن, آن را ثابت صفحه.

اگر در حال درخواست اطلاعات هستید, لطفاً اطلاعات پیشنهاد شده در دستورالعمل های ما را در این زمینه قرار دهید درخواست اطلاعات. اگر می خواهید یک شکایت رسمی مطرح کنید, لطفا ما را بخوانید شکایات روش.

اگر در بخش خود نگرانی دارید و مایلید در تماس باشید یا بخواهید در مورد کمک هزینه شورای بخش شهر صحبت کنید, همچنین می توانید با استفاده از فرم زیر با مشاور بخش خود تماس بگیرید.