സമ്പർക്കം നേടുക

ഡോവർ ടൗൺ കൗൺസിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങളോ ഫീഡ്‌ബാക്കോ കൈമാറുക.

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അലോട്ട്മെന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ളവ, നായ ഫൗളിംഗ്, പാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ., ഞങ്ങളുടെ മുഖേന അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് കാണുക, തരം, അത് പരിഹരിക്കുക പേജ്.

നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദയവായി ഉൾപ്പെടുത്തുക വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔപചാരിക പരാതി ഉന്നയിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വായിക്കുക പരാതി നടപടി.

നിങ്ങളുടെ വാർഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗൺ വാർഡ് കൗൺസിലർ ഗ്രാന്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാർഡ് കൗൺസിലറെയും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.