سیستم هشدارهای اضطراری 23 آوریل به صورت ملی آزمایش می شود

سیستم هشدارهای اضطراری جدید دولت بریتانیا فعال است و به مردم این امکان را می دهد که از طریق تلفن همراه خود در مواقعی که جان افراد در خطر است با آنها تماس گرفته شود.. در مواقع اضطراری برای هشدار به شما استفاده خواهد شد, مانند سیل شدید.

هشدارهای اضطراری به همه تلفن‌های همراه سازگار در یک منطقه در معرض خطر ارسال می‌شود. They don’t track your location, need your phone number, or collect personal data. Only the government and the emergency services will be able to send them. If you don’t have a mobile phone, you’ll still be kept informed through other channels.

If you get an Emergency Alert on your phone, you’ll hear a loud, siren-like sound. A message on your screen will tell you about the emergency and how best to respond. You’ll be able to check an alert is genuine at gov.uk/alerts. To ensure the Emergency Alerts system works effectively, we’ll be carrying out a nationwide test on Sunday 23rd April between 3-3:30PM.

If you receive an alert, read the alert carefully and follow the instructions. You can opt out of receiving emergency alerts; for more information on how to opt out please go to gov.uk/alerts.

To find out more about Emergency Alerts, visit gov.uk/alerts.