فرم مشکل دسترسی

لطفاً فقط از این فرم برای تماس با ما استفاده کنید تا در صورت داشتن مشکل در دسترسی به اطلاعات و خدمات در وب سایت شورای شهر دوور به ما اطلاع دهید..

برای کمک به ما درک این مشکل به سرعت به عنوان ما می توانیم, لطفا به ما بگویید:

  • آدرس وب یا عنوان صفحه که در آن شما یک مشکل
  • چه مشکل است
  • چه کامپیوتر و نرم افزار به شما استفاده از

همه بازخورد سازنده در مورد دسترسی و یا قابلیت استفاده از وب سایت ما خوش آمدید و ما وعده آن را به دقت در نظر.

    لطفا جزئیات سیستم عامل خود را وارد کنید, مرورگر وب و نرم افزار یا سخت افزار قابلیت دسترسی.

    This content page was last updated in September 2023