ஆரோக்கியத்திற்கான பாதைகள் (டோவர்)

டவர் டவுன் கவுன்சில் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் ஒரு பகுதியாக நகரத்தில் நடைபயிற்சி செய்வதை ஊக்குவிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் விரும்புகிறது. இந்த முடிவுக்கு, சமூகம் மகிழ்வதற்கு மூன்று விதமான பாதைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. பாதைகள் நகரத்தின் பாரம்பரியத்தை உள்ளடக்கியது, சுற்றுலா, போக்குவரத்து மற்றும் இயல்பு மற்றும் வரம்பு தோராயமாக 24 நிமிடங்கள் வரை 2 மணி. All three routes start and finish at the Market Square, டோவர்.

To start planning your route, click on one of the links below to take you to street by street details for each route along with further information on the history of the route.

 

Route 1 VML ColourRoute One (Approximately 24 நிமிடங்கள்)

This route takes in the sites of the town centre in a leisurely stroll suitable for all ages and abilities.

Dovers Route 1 – Street by Street

Route OneHistory

 

 

 

Route 2 VML Colour

Route Two (Approximately 1 hour)

Route Two begins and ends at Market Square, taking in a broader aspect of the town centre of Dover, as well as an optional detour to the castle. It is suitable for people of all ages and abilities who wish to know Dover in a more intimate way.

Dovers Route 2 – Street by Street

Route TwoHistory

 

 

Route 3 VML ColourRoute Three (Approximately 2 மணிநேரம்)

This route takes in the sites of the town as well as an exploration of the environs. This route has more variations of terrain and steeper gradations as the town gives way to countryside.

Dovers Route 3 – Street by Street

Route ThreeHistory