مسیرهایی برای سلامتی (دوور)

شورای شهر دوور می خواهد پیاده روی در شهر را به عنوان بخشی از یک سبک زندگی سالم ترویج و تشویق کند. به این منظور, سه مسیر متنوع برای لذت بردن جامعه ایجاد شده است. مسیرها شامل میراث شهر است, گردشگری, حمل و نقل و طبیعت و محدوده از حدود 24 دقیقه تا 2 ساعت ها. All three routes start and finish at the Market Square, دوور.

To start planning your route, click on one of the links below to take you to street by street details for each route along with further information on the history of the route.

 

Route 1 VML ColourRoute One (Approximately 24 دقیقه)

This route takes in the sites of the town centre in a leisurely stroll suitable for all ages and abilities.

Dovers Route 1 – Street by Street

Route OneHistory

 

 

 

Route 2 VML Colour

Route Two (Approximately 1 hour)

Route Two begins and ends at Market Square, taking in a broader aspect of the town centre of Dover, as well as an optional detour to the castle. It is suitable for people of all ages and abilities who wish to know Dover in a more intimate way.

Dovers Route 2 – Street by Street

Route TwoHistory

 

 

Route 3 VML ColourRoute Three (Approximately 2 ساعت ها)

This route takes in the sites of the town as well as an exploration of the environs. This route has more variations of terrain and steeper gradations as the town gives way to countryside.

Dovers Route 3 – Street by Street

Route ThreeHistory