سواری خیریه شهرداران - 6 آوریل

سواری خیریه شهرداران - 6 آوریل - صرفه جویی در تاریخ

شهردار به همراه 69MCC در تاریخ 6 آوریل یک موتور سواری خیریه به موزه حمل و نقل دوور را آغاز خواهند کرد.. تمام سرمایه جمع آوری شده به خیریه منتخب شهردار شهر اهدا خواهد شد, انجمن آلزایمر, که متعهد به پایان دادن به ویرانی زوال عقل است. اطلاعات تکمیلی و برنامه سفر متعاقباً در دسترس خواهد بود www.dovertowncouncil.gov.uk.