ટાવર Hamlets પૅરિશ વોર્ડ

ટાવર હેમલેટ્સ પેરિશ વોર્ડ અને તેની સીમાઓ દર્શાવતો નકશો
ટાવર Hamlets પૅરિશ વોર્ડ

સ્થાનિક પોલીસ માહિતી

તમારા સમુદાય પોલીસ અધિકારી અને શસ્ત્રક્રિયાઓ વિશે માહિતી માટે, ટાવર હેમલેટ્સ પેરિશ વોર્ડની મુલાકાત લો સમુદાય પોલીસિંગ અને પોલીસ વિગતો વેબસાઇટ.


તમારી કાઉન્સિલરો

ટાવર હેમલેટ્સ પેરિશ વોર્ડ માટે જવાબદાર સ્થાનિક કાઉન્સિલરો છે:

જો તમે જાણો છો કે કોની સાથે વાત કરવી છે, નો ઉપયોગ કરીને તમે તમારા કાઉન્સિલરનો સંપર્ક કરી શકો છો અમારું ઓનલાઈન સંપર્ક ફોર્મ.

તમારી ફાળવણી

ટાવર હેમ્લેટ્સ પેરિશ વોર્ડ માટે સૌથી નજીકની ફાળવણી છે...

પ્રોસ્પેક્ટ પ્લેસ એલોટમેન્ટ સાઇટ

વિશે વધુ જાણો ફાળવણી અથવા ફાળવણી માટે ઓનલાઈન અરજી કરો.

એક ફાળવણી માટે અરજી

તમારા એમ.પી

નતાલી એલ્ફિક એમપી
નતાલી એલ્ફિક, રૂઢિચુસ્ત

ટેલિફોન: 0207 219 3000
ઇમેઇલ: natalie.elphicke.mp@parliament.uk
વેબસાઈટ: www.natalieelphicke.com