સિંક બંદરોના સ્પીકર – સ્પીકર્સ ડે

સ્પીકર સિંક પોર્ટ્સ કન્ફેડરેશનના અધ્યક્ષ અને પ્રાથમિક પ્રતિનિધિની ભૂમિકા નિભાવે છે. આ પ્રતિષ્ઠિત કાર્યાલય દરેક મુખ્ય બંદરો અને બે પ્રાચીન નગરોના ટાઉન મેયર દ્વારા આપોઆપ રાખવામાં આવે છે.. આ ઉત્તરાધિકાર 'સેપ્ટેનિયલ ક્રાંતિ' તરીકે ઓળખાતી અનન્ય પ્રક્રિયાને અનુસરે છે,’ whereby the role transfers from one town to another on the 21st of May each year. For the current municipal year, 2023-2024, this honour has been bestowed upon Dover Town. The esteemed role of Speaker is now fulfilled by The Right Worshipful The Town Mayor of Dover and Speaker of the Cinque Ports, Cllr Susan Jones. The focal point of the year will be the upcoming Speakers Day, scheduled for Saturday, October 7th, 2023. During this event, all the Cinque Ports Mayors and various dignitaries will convene in Dover for a Civic Procession, followed by a ‘Thankyou & Recognition to the Sea Orationand RNLI Tug Boat Display.

Link to Procession Route and Itinerary: GOOGLE MAPS