പെന്ചെസ്തെര് പവലിയൻ ബുക്കിംഗ്

ഡോവർ ടൗൺ കൗൺസിൽ | പെന്ചെസ്തെര് പവലിയൻപ്രാദേശിക ബാൻഡുകൾക്ക് പെൻസസ്റ്റർ പവലിയൻ ലഭ്യമാണ്, പ്രത്യേക പരിപാടികൾ, ഉത്സവങ്ങൾ. പവലിയന്റെ അനുവദനീയമായ ഉപയോഗം തത്സമയ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിനും മറ്റ് കലാപരമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായും ആണ്., പ്രദർശനങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും.

Any hire charges for the use of the pavilion will be advised on receipt of completed request form. പെൻസസ്റ്റർ പവലിയൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തപാൽ വഴിയോ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വായിക്കുക കൂലി വ്യവസ്ഥകൾ.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: പവലിയന്റെ ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ തെളിവ് ആവശ്യമാണ്. അത്തരം തെളിവുകൾ നൽകാതെ പവലിയൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകില്ല.

Commercial and semi-commercial hirers MUST provide an official purchase order before confirmation can be sent and may be subject to a hire charge.

പവലിയൻ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യുക

  ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ അപേക്ഷാ ഫോറം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ച ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടൗൺ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, ഇത് താൽക്കാലികമായി തുടരുന്നു. പെൻസെസ്റ്റർ പവലിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് മുൻഗണന എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കും.

  തപാൽ വഴി ബുക്ക് പവലിയൻ

  ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: പെൻസെസ്റ്റർ പവലിയൻ ബുക്കിംഗ് ഫോം

  ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് തപാൽ വഴി ഫോം ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകുക:

  പെൻസെസ്റ്റർ പവലിയൻ വാടകയ്ക്ക്
  ഡോവർ ടൗൺ കൗൺസിൽ
  Maison വെക്തിയില് ഹൗസ്
  Biggin സ്ട്രീറ്റ്
  ഡോവർ, കെന്റ്
  CT16 1DW