ஒதுக்கீடு போர்ஹோல் நீர் சேமிப்பு நம்பிக்கை

டோவரின் ஒதுக்கீட்டில் சிறந்த நீர்வழங்கலுக்கான பதிலாக “நதிக்கு அடியில்” நீர் இருக்கலாம்.

கவுன்சிலர்கள் சமூக மற்றும் சேவைக் குழுவின் கூட்டத்தில் அதன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட இடத்தில் போர்ஹோல்களில் இருந்து தண்ணீரைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய வாக்களித்தனர். 22ND ஜூன். Water accessed directly for allotment use will reduce the demand for treated mains – supplied water. Allotment tenants are already required to collect and use rainwater so that the reliance on mains water is minimal and restricted by licence. The Council is committed to finding ways to improve the way it provides services in relation to environmental sustainability. சுத்தமான நீர் ஒரு விலைமதிப்பற்ற வளமாகும்.

டோவர் டவுன் கவுன்சில் நேரடியாக நிர்வகிக்கிறது 215 ஒதுக்கீடு அடுக்கு 4 நகரம் முழுவதும் தளங்கள். Allotments are always popular and even more local people wanted to be out in the fresh air and growing during Covid-19.

கவுன்சிலர் சூ ஜோன்ஸ், குழுவின் தலைவர் கூறினார்

"ஒதுக்கீடுகள் எங்கள் ஊரில் முக்கியமான பசுமையான இடங்கள். உங்கள் சொந்த உணவை வளர்ப்பது மற்றும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளுடன் உணவளிப்பது உடல் மற்றும் மன நலனுக்கு சிறந்தது. எங்கள் ஒதுக்கீட்டிற்கான நிலையான எதிர்காலத்தில் நாங்கள் முதலீடு செய்கிறோம், அது நம் அனைவருக்கும் பயனளிக்கும். "