સપનાની વેગન – જેલીફિશ થિયેટર – મફત ઓપન એર થિયેટર – પેન્સેસ્ટર ગાર્ડન્સ અને મરિના કર્વ – રવિ 13મી ઓગસ્ટ 23

As part of the FREE summer open air theatre programme 2023 brought to you by Dover Town Council. all the open air theatre, no need to book just turn up.

The next show this weekend features

સપનાની વેગન – hosted by Jellyfish Theatre

Pencester ગાર્ડન્સ – Sun 13th August 1-2pm

મરિના કર્વ – Sun 13th August 4-5pm