કાઉન્સિલર જહોન પક્ષી

ટેલિફોન
01304 212279

સરનામું

કાઉન્સિલરની મુલાકાત લો પ્રોફાઇલ પેજ ડોવર ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલ પર.

સમિતિઓ

  • સિવિક & ખાસ યોજનાઓ સમિતિ
  • કોમ્યુનિટી & સર્વિસીસ સમિતિ
  • નાણાં & સામાન્ય હેતુઓની સમિતિના
  • આયોજન સમિતિના

સેવા આપતા Maxton & Elms વેલે પૅરિશ વોર્ડ.

વિશે વિગતો મેળવો તમારી કાઉન્સિલ અથવા તમારા કાઉન્સિલરનો સંપર્ક કરો આજે.