കൗൺസിലർ ജോൺ ബേർഡ്

ടെലിഫോൺ
01304 212279

വിലാസം

കൗൺസിലർ സന്ദർശിക്കുക പ്രൊഫൈൽ പേജ് ഡോവർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൗൺസിൽ.

കമ്മിറ്റികൾ

  • സിവിക് & പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ കമ്മിറ്റി
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി & സേവനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി
  • ഫിനാൻസ് & ജനറൽ ആവശ്യകതകൾ കമ്മിറ്റി
  • പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി

സേവിക്കുക മക്സതൊന് & ആലിന്റെയും Vale പാരിഷ് വാർഡ്.

വിശദാംശങ്ങളോ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ അഥവാ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലർ ബന്ധപ്പെടാൻ ഇന്ന്.