'സ്കൂളുകൾ’ ഡൂഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് – ക്രിയേറ്റീവ് ഡൂഡ്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷൂസ് അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യുക – 2nd ഡിസംബർ – 1വൈകിട്ട് – മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയർ.

പ്രാദേശിക ആർട്ടിസ്റ്റ് ടിം/പിടിഎസ്എക്സ്(@prisonstyle_brb) ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡോവർ വിൻ്റർ ലൈറ്റ് അപ്പിലെ സൈറ്റിലെ ഡിടിസി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാൻ ഉപയോഗിച്ച് സെഷനിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സെഷനിൽ സ്വന്തം ഡൂഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹോസ്റ്റുചെയ്യും.. ഡോവറിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടേതായ ചില ഡൂഡിംഗുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡൂഡിലിങ്ങിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്!

Schoodles

ഡൂഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

Sat 2nd DecMARKET SQUARE

1pm-7pm

Footwear upcycled with Tim’s Trademark Doodles and Your Own!! Don’t Miss out on the art collaboration of the century.

Attention Dover! – Have you got any trainers or shoes you wanna give a little Ja Ja Jooo too?? I know I do.

DROP IN SESSIONSBRING YOUR OWN SHOES