പുതിയ ആർച്ച്‌വേകൾ ഡോവറിലേക്ക് സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും ഡോവർ തുറമുഖത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, പലരും നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകളും ചരിത്ര അടയാളങ്ങളും കാണാനും കടൽത്തീരവും കടൽത്തീരവും ആസ്വദിക്കാനും നിർത്തി. Visitors to Dover will find it easier to get their bearings thanks to the new sign posts leading to the Seafront and the Town Centre. The new Arches, featuring the blue bird of happiness, were the result of a signage audit which showed that people struggled to find their way from the seafront to the town. The gateways are the latest addition in a long line of improvements including the distinctive blue and gold finger-posts and bollards together with new benches and bins. More enhancements are on the horizon in Dover Town Council’s continued commitment to restore Dover to her former glory.