ராணி எலிசபெத்தின் பிளாட்டினம் ஜூபிலியைக் கொண்டாட பூங்காவில் இலவச சுற்றுலாவை நடத்த டோவர்

டோவர் டவுன் சபை மற்றும் இலக்கு டோவர் are pleased to announce Dover’s Platinum JubileePicnic in the Park in Pencester Gardens on Sunday 5வது ஜூன், 10:00 நான் – 4:00 மணி.

இந்த முக்கியமான நிகழ்வை குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு சுற்றுலாவிற்கு வருமாறு அழைக்கப்படுகிறீர்கள் & நண்பர்கள்!

This fun-filled celebration will be a great way for our community to come together, relax and enjoy each other’s company after such a long, challenging period following the Covid pandemic.

There will be Live Music from 10am to 4 pm as well as exciting free workshops & activities for families to take part in, these include:

  • Land Zorbs;
  • Assault Course;
  • Bungee Trampolines;
  • Climbing Wall;
  • Hoopla, Coconut Shire & Hook a Duck;
  • Face painter;
  • Children’s Soft Play equipment;
  • River Dipping (led by White Cliffs Countryside Partnership).

Also, as a special celebration event for those of you who like to bake, we are having a Jubilee Cake Competition, judged by the W.I. – please register in advance!

https://www.eventbrite.co.uk/e/dover-picnic-in-the-park-victoria-sponge-cake-competition-registration-registration-329643832577

For information follow this link: இலக்கு டோவர் | Dover Jubilee Celebrations