டோவர் சமூக படகு துறைமுகம்

The Port of Dover’s Community Regatta is back for 2015. Preparations are underway, but the date looks to be set for ஞாயிறு, 30 ஆகஸ்ட் 2015. You can contact the Port of Dover.

டோவர் துறைமுகம்
Harbour House
Marine Parade
டோவர்
CT17 9BU