டோவர் டவுன் கவுன்சில் அறக்கட்டளை விருதை அடைகிறது

 

டோவர் டவுன் கவுன்சில் உள்ளூர் கவுன்சில்களின் தேசிய சங்கத்தின் அறக்கட்டளை விருதை அடைந்துள்ளது (NALC) பிராந்திய அங்கீகாரக் குழுவின் ஏகோபித்த ஆதரவுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் விருதுத் திட்டம். இத்திட்டம் ஜனவரியில் நடைமுறைக்கு வந்தது 2015 கென்ட்டில் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த முதல் கவுன்சில் நாங்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். The Award celebrates the successes of the very best Local Councils and provides a framework to support all Local Councils to meet their full potential.