Γη & κοινότητες Λειτουργός

Τηλέφωνο
01304 242625

Διεύθυνση

Ευθύνες

Κλήρους και βοσκότοποι, High Meadow, Αναγέννηση Πόλη, Φυτοκομία και της Κοινότητας, Υπηρεσίες επιτροπής. Maison Dieu House & War Memorial, Τεχνική υποστήριξη, Οικονομική Υποστήριξη, Επιτροπή Σχεδιασμού. Αναπληρωτής του Δημάρχου

Βρείτε λεπτομέρειες για το συμβούλιο σας ή επικοινωνήστε με το συμβούλιο σας σήμερα.