ഒരു ഔപചാരിക പരാതി ഉന്നയിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാതി നടപടി നിങ്ങളുടെ പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ദയവായി താഴെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.