ஆகஸ்ட் தோட்டக்கலை வழிகாட்டி

‘ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் என்றால் சூடாக இருக்கும், குளிர்காலம் வெள்ளையாகவும் நீளமாகவும் இருக்கும்!வயதான மனைவி கூறுகிறார், ஆனால் நாம் வெயிலில் குளிக்கும்போது நம்மில் பலர் அதைப் பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள், வரவிருக்கும் ஆரம்ப இருட்டடிப்பு குளிர் நாட்களைப் பற்றிய அனைத்து எண்ணங்களும் வெப்பத்தில் வெளியேற்றப்பட்டன. The allotment at this time is a festival of greenery. Peas, runner beans, mange tout, கீரை, cucumbers and courgettes should all be at their plentiful and verdant best just now. Potatoes, வெங்காயம், beet root and tomatoes lend a dash of colour to the glorious green, and berries will start to appear. The temperatures of August mean that a commitment to frequent, if not daily watering must be made to your plants. Rainfall is unpredictable and in any case, plants in containers will gain slight benefit from it. Think of the water as a visible form of love and the task is not so onerous. The birds also, are in need of this attention and they will drink as well as bathe in your love just now. Late August may still be as hot as July but the longer nights are coming. Weeding and hoeing, watering and harvesting are enough this month-take time to fully appreciate August in the allotment.

 

There was a midsummer restlessness abroad—early August with imprudent loves and impulsive crimes.

குறிப்பிட்ட ஒன்றைத் தேடுகிறேன். Scott Fitzgerald

 

Wear a Peridot or for thee,

No conjugal fidelity,

The August born without this stone,

`Tis said, must live unloved; alone.

Who, being loved, is poor?

Oscar Wilde

When summer gathers up her robes of glory, and like a dream of beauty glides away.

Sarah Helen Power Whitman