மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்” 2022

A summer of fun is planned for Pencester Gardens and the Market Square. The Civic and Special Projects Committee of the Council gave the green light to funding of £5,500 for a series of free concerts and entertainments during the coming summer months.

டோவர் டவுன் கவுன்சிலின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்

“There will be something for everyone to enjoy with live music to suit all tastes and other fun to enjoy. After two difficult years we hope families and friends will be able to come together, மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்”

மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்”!

மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்”. மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்” council@dovertowncouncil.gov.uk மீண்டும் எங்கள் நகர மையத்தில் ஓய்வெடுத்து மகிழுங்கள்” 01304 242625.