கவுன்சிலர் நிக் ஷ்ரெட்

தொலைபேசி
07378 606862

முகவரி

குழுக்களின்

  • சிவிக் & சிறப்பு திட்டங்கள் குழு
  • சமூக & சேவைகள் குழு
  • நிதி & பொது நோக்கங்களுக்கான குழு
  • திட்டமிடல் செயற்குழு

சேவை டவுன் & கோட்டை பாரிஷ் வார்டு.

பற்றிய விவரங்களைக் கண்டறியவும் உங்கள் சபை அல்லது உங்கள் கவுன்சிலரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இன்று.