ਡੋਵਰ ਟਾਊਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹਾਈ ਮੀਡੋ ਵਿੱਚ ਐਕਸਮੂਰ ਪੋਨੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਡੋਵਰ ਟਾਊਨ ਕਾਉਂਸਿਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸਮੂਰ ਪੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਮੀਡੋ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ. Please be respectful to these beautiful creatures if you are out and about and happen to meet them on you adventures.