ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਡੋਵਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸਫ਼ਾ ਵਰਤੋ.