കസ്റ്റമർ പരിപാടികൾ ടീം നേതാവ്

ടെലിഫോൺ
01304 242625

വിലാസം

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

പെന്ചെസ്തെര് പവലിയൻ, Town & Civic Events, സിവിക് & പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ കമ്മിറ്റി, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്മിറ്റി.

വിശദാംശങ്ങളോ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ അഥവാ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇന്ന്.