അനുസ്മരണ ഞായറാഴ്ച സേവനവും പരേഡും 2016

അനുസ്മരണ ഞായറാഴ്ച സേവനവും പരേഡും

ഡോവർ യുദ്ധ സ്മാരകം

ഞായറാഴ്ച 13 നവംബര് 2016

 

 

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് 13 നവംബര് 2016, 98 യുദ്ധവിരാമം ഒപ്പുവെച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1918, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ എല്ലാ സൈനികരെയും സ്ത്രീകളെയും ഡോവർ ഓർക്കും.

മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു പരേഡ്, veterans and other organisations will assemble outside Marks & Spencer in Biggin Street at 10.30am and march to the War Memorial in front of the Maison Dieu House where two minutes silence will be observed at 11.00am.

This year we are especially pleased to welcome the P&O Choir to lead the singing during the service. At the end of the Memorial Service (conducted by the Honorary Chaplain, Reverend John Walker) the parade will march back through the town to the Market Square. കൗൺസിലർ നീൽ RIX, the Right Worshipful Town Mayor of Dover and Speaker of the Cinque Ports, will take the salute at St. മേരീസ് പള്ളി.

Service sheets will be available to members of the public at the service, alternatively click ഇവിടെ to download your own. Priory Road will be closed temporarily from the roundabout to the Ladywell traffic lights while the service is in progress.